Investicioni krediti

Banka odobrava poslovnim subjektima investicione kredite pod sljedećim uslovima:

 

Opcija

**Standard

*Premijum

Nominalna kamatna  stopa

8,50% do 10,00%

6,00% do 8,40%

Ročnost

do 120 mjeseci

do 120 mjeseci

Grace period

 do 24 mjeseci

 do 24 mjeseci

Način otplate

U skladu sa ugovorom

Sredstva obezbjeđenja

hipoteka, mjenice, jemstva, zaloga, cash collateral, ostalo

Jednokratna   naknada

1,25% do 1,50%

0,70% do 1,00%

Commitment fee

1,25%

1,25%

Monitoring fee

0,25%

0,25%

Prijevremena otplata

3,00%

2,50%

Napomena

Uslovi:

  • Period korišćenja sredstava iza kredita može biti najduže do 3 mjeseca;
  • Uz standardnu, klijent dostavlja i ostalu potrebnu dokumentaciju u vezi investicionog projekta, odnosno dokaze o dobijenoj saglasnosti ili odobrenjima nadležnih organa u vezi ispunjavanja tehničkih i drugih standarda investicionog projekta;
  • Klijent je dužan omogućiti banci uvid u realizaciju projekta;
  • Klijent je dužan dostaviti polisu osiguranja kolaterala od osnovnih rizika vinkuliranu u korist Banke, za period otplate kredita.

 

Monitoring fee je naknada koja se obračunava i naplaćuje  po odobrenim investicionim i kreditima iz sredstava od Evropske Investicione Banke. Zadužuje se godinu dana nakon datuma odobrenja kredita i predstavlja godišnju naknadu za kontrolu odobrenog plasmana.

 

* Pravni subjekt sa kojim Universal Capital Bank ima uspostavljenu poslovnu saradnju

** Pravni subjekt sa kojim Univesal Capital Bank još uvijek nema uspostavljenu poslovnu saradnju