OPCIJA**STANDARD*PREMIJUM
Nominalna kamatna  stopa8,50% do 10,00%6,00% do 8,40%
Ročnostdo 120 mjesecido 120 mjeseci
Grace period do 24 mjeseci do 24 mjeseci
Način otplateU skladu sa ugovorom
Sredstva obezbjeđenjahipoteka, mjenice, jemstva, zaloga, cash collateral, ostalo
Jednokratna   naknada1,25% do 1,50%0,70% do 1,00%
Commitment fee1,25%1,25%
Monitoring fee0,25%0,25%
Prijevremena otplata3,00%2,50%
NapomenaUslovi:
Period korišćenja sredstava iza kredita može biti najduže do 3 mjeseca;
Uz standardnu, klijent dostavlja i ostalu potrebnu dokumentaciju u vezi investicionog projekta, odnosno dokaze o dobijenoj saglasnosti ili odobrenjima nadležnih organa u vezi ispunjavanja tehničkih i drugih standarda investicionog projekta;
Klijent je dužan omogućiti banci uvid u realizaciju projekta;
Klijent je dužan dostaviti polisu osiguranja kolaterala od osnovnih rizika vinkuliranu u korist Banke, za period otplate kredita.
Monitoring fee je naknada koja se obračunava i naplaćuje  po odobrenim investicionim i kreditima iz sredstava od Evropske Investicione Banke. Zadužuje se godinu dana nakon datuma odobrenja kredita i predstavlja godišnju naknadu za kontrolu odobrenog plasmana.

Banka odobrava poslovnim subjektima investicione kredite pod sljedećim uslovima:

* Pravni subjekt sa kojim Universal Capital Bank ima uspostavljenu poslovnu saradnju

** Pravni subjekt sa kojim Univesal Capital Bank još uvijek nema uspostavljenu poslovnu saradnju

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes