Besprekorna likvidnost, veoma povoljne i konkurentne tarife, profesionalna i kvalitetna podrška su garant efikasnog, sigurnog, brzog i pouzdanog platnog prometa. Otvaranjem transakcionog računa za nacionalne platne transakcije kod Universal Capital Bank AD klijentima je omogućeno:

 • Otvaranje i vođenje računa u skladu sa pozitivnim pravnim aktima,
 • Izvršavanje naloga za plaćanje u veoma kratkom vremenskom roku,
 • Gotovinske uplate i isplate,
 • Obračunska plaćanja (kompenzacija, cesija, asignacija i dr.),
 • Izbor načina i vremena izvršenja naloga,
 • Podnošenje instrumenata obezbjeđenja na prinudnu naplatu,
 • Maksimalna sigurnost i bezbjednost podataka,
 • Plaćanje se vrši do visine pokrića, uz mogućnost prekoračenja na osnovu ugovora sa bankom
 • Mogucnost elektronskog plaćanja 24 časa dnevno 7 dana u nedelji iz sjedišta firme ili od kuće,
 • Izvještavanje klijenata o promjenama na računima.

Neophodna dokumentacija za otvaranje transakcionog računa za nacionalne platne transakcije za pravna lica rezidente.
Uz zahtjev za otvaranje računa klijent je obavezan da priloži sledeću dokumentaciju:

 • Rješenje o upisu pravnog lica u Centralni registar privrednog suda ili rješenje o upisu u registar nadležnog organa, ako je za njega registovanje propisano,
 • Obavještenje o razvrstavanju po djelatnostima organa nadležnog za poslove statistike(ukoliko posjeduje),
 • Akt o izvršenoj registraciji kod nadležnog poreskog organa(PIB/PDV),
 • OP obrazac (ovjeren potpis ovlašćenog lica kod nadležnog suda),
 • Karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga,
 • Kopija identifikacionh dokumenata ovlašćenih lica,
 • Obrazac PEL (obrazac za identifikaciju politički eksponiranog lica)
 • Okvirni ugovor o otvaranju i vođenju transakcionog računa (zaključuje se u Banci nakon kompletiranja validne dokumentacije)

Neophodna dokumentacija za otvaranje transakcionog računa za nacionalne platne transakcije za pravna lica nerezidente.
Uz zahtjev za otvaranje računa (link 1) klijent je obavezan da priloži sljedeću dokumentaciju (link 2):

 • izvod iz registra u kome je pravno lice upisan u državi u kojoj ima registrovano sjedište ili, ako je osnovan u državi u kojoj se ne vrši upis u takav registar, drugi validni dokument o osnivanju u skladu sa propisima države sjedišta, na osnovu koga se može utvrditi pravni oblik ovog nerezidenta, datum njegovog osnivanja i vlasnička struktura;
 • statut ;
 • ovjera potpisa ovlašćenih lica; izjava o službenom pečatu, ukoliko pravno lice ne koristi pečat;
 • popunjen karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga za plaćanje;
 • lične isprave stvarnih vlasnika pravnog lica, ovlašćenih lica i punomoćnika (kopije);
 • obrasci za identifikaciju politički eksponiranih lica za stvarne vlasnike i ovlašćena lica pravnog lica ;
 • Okvirni ugovor o otvaranju i vođenju transakcionog računa (zaključuje se u Banci nakon kompletiranja validne dokumentacije).

Napomena Banka zadržava pravo da traži dodatnu dokumentaciju

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes