Skupština akcionara Banke je organ vlasnika Banke preko kojeg vlasnici štite svoje interese i na propisan način utiču na poslovanje Banke. Skupštinu akcionara čine svi akcionari banke.

Organi upravljanja Bankom su Nadzorni odbor koji ima funkciju nadzora nad poslovanjem banke i Upravni odbor  koji obavlja izvršnu funkciju i odgovoran je za upravljanje bankom na dnevnoj osnovi i njeno zastupanje, u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, Zakonom o privrednim društvima I Statutom Banke.

Stalna radna tijela Nadzornog odbora su Odbor za rizike, Odbor za imenovanja, Odbor za primanja I revizorski odbor.

Stalna radna tijela Upravnog odbora su Komitet za upravljanje aktivom i pasivom, Odbor za razvoj i upravljanje promjenama informacionog Sistema, Odbor za naplatu  i Kreditni odbori za pravna i fizička lica.

 

Upravni odbor

Upravni odbor Banke sastoji se od 3 člana:

 

Miloš Pavlović, predsjednik Upravnog odbora Banke, nadležan za

 • Službu međunarodnog platnog prometa
 • PR i Marketing
 • Službu tehnologije i operacija
 • Službu pravnih i administrativnih poslova
 • Službu upravljanja ljudskim resursima
 • Službu internog razvoja

Nikola Vujošević, član Upravnog odbora Banke, nadležan za

 • Službu prodaje – pravna lica (corporate)
 • Službu prodaje – fizička lica (retail) i poslovna mreža
 • Službu upravljanja odnosima sa klijentima
 • Službu upravljanja sredstvima
 • Sektor za investiciono bankarstvo
  • Službu brokersko-dilerskih poslova
  • Službu kastodi poslova
 • Službu kartičnog poslovanja i alternativnih kanala prodaje

Veselin Vuković, član Upravnog odbora Banke, nadležan za

 • Službu računovodstva i finansijskog izvještavanja, plana i analize
 • Službu za podršku poslovnim operacijama
 • Službu za kontrolu, mjerenje i izvještavanje o rizicima
 • Službu za upravljanje nekvalitetnom imovinom

Dužnosti i odgovornosti upravnog odbora, u skladu sa članom 55 Zakona o kreditnim institucijama:

 • Upravni odbor vodi poslove kreditne institucije.
 • Upravni odbor kreditne institucije dužan je da obezbijedi da kreditna institucija posluje u skladu sa propisima kojima se uređuje poslovanje kreditne institucije.
 • Upravni odbor kreditne institucije dužan je da uspostavi i sprovodi pouzdan sistem upravljanja kreditnom institucijom u skladu sa zakonom.
 • U cilju uspostavljanja i sprovođenja efikasnog i pouzdanog sistema upravljanja, upravni odbor kreditne institucije:
 • utvrđuje ciljeve i opštu strategije kreditne institucije;
 • usvaja poslovnu politiku kreditne institucije;
 • redovno preispituje strateške ciljeve, strategije i politike upravljanja rizicima, uključujući i upravljanje rizicima koji proizilaze iz makroekonomskog okruženja u kojem kreditna institucija posluje, kao i stanje poslovnog ciklusa kreditne institucije;
 • uspostavlja osnove za funkcionisanje sistema interne kontrole, adekvatne veličini kreditne institucije, složenosti poslova i nivou preuzetog rizika;
 • usvaja politiku primanja u kreditnoj instituciji;
 • obezbjeđuje integritet računovodstvenog sistema i sistema finansijskog izvještavanja i finansijske i operativne kontrole;
 • obezbjeđuje nadzor višeg rukovodstva i uspostavlja tačno utvrđene, jasne i dosljedne interne odnose u vezi sa odgovornošću, koji obezbjeđuju jasno razgraničavanje ovlašćenja i odgovornosti i sprečavaju nastanak sukoba interesa;
 • utvrđuje unutrašnju organizaciju društva, uz saglasnost nadzornog odbora;
 • donosi opšte akte kreditne institucije, osim akata koje donose drugi organi kreditne instutucije;
 • bira i razrješava više rukovodstvo kreditne institucije i druga lica u skladu sa ovim zakonom i statutom kreditne institucije i određuje im zaradu;
 • donosi etičke standarde ponašanja zaposlenih u kreditnoj instutuciji;
 • odobrava uvođenje novih proizvoda i usluga u poslovanje kreditne institucije;
 • obavlja i druge poslove utvrđene ovim i drugim zakonom, propisima donesenim na osnovu ovog zakona i statutom kreditne institucije.
 • Upravni odbor kreditne institucije dužan je da obezbijedi realizaciju supervizorskih mjera Centralne banke.
 • Upravni odbor kreditne institucije dužan je da periodično, a najmanje jednom godišnje, preispituje efikasnost sistema upravljanja kreditnom institucijom, uključujući primjerenost postupaka i efikasnost kontrolnih funkcija, i da o zaključcima obavještava nadzorni odbor, kao i da preduzima adekvatne mjere za otklanjanje utvrđenih nedostataka.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Banke sastoji se od 5 članova:

 • Alfredo Longo, predsjednik Nadzornog odbora
 • Božo Milatović, član Nadzornog odbora i potpredsjednik
 • Masroor Ul Haq, nezavisan član Nadzornog odbora
 • Josip Pecirep, nezavisan član Nadzornog odbora
 • Aco Aleksić, nezavisan član Nadzornog odbora

Nadležnosti i odgovornosti Nadzornog odbora – u skladu sa članom 46 Zakona o kreditnim institucijama:

Nadzorni odbor:

 • daje saglasnost upravnom odboru na:
 • ciljeve i opštu strategiju kreditne institucije,
 • poslovnu politiku kreditne institucije,
 • finansijski plan kreditne institucije,
 • strategije i postupke procjenjivanja adekvatnosti internog kapitala kreditne institucije,
 • politike i procedure za izbor i procjenu ispunjenosti uslova za članove upravnog odbora i druga lica odgovorna za vođenje poslova u okviru pojedinih područja poslovanja kreditne institucije,
 • politiku primanja u kreditnoj instituciji, osim ako statutom nije uređeno da tu saglasnost daje skupština akcionara,
 • akt o internoj reviziji i godišnji plan rada interne revizije;
 • nadzire:
 • postupak sprovođenja i efikasnost i efektivnost sistema upravljanja kreditnom institucijom, – sprovođenje poslovne politike kreditne institucije, strateških ciljeva i strategije i politike preuzimanja rizika,
 • sprovođenje politike primanja u kreditnoj instituciji,
 • proces objelodanjivanja i komunikacija,
 • adekvatnost postupaka i efikasnosti interne revizije;
 • predlaže spoljnog revizora;
 • usvaja godišnji plan interne revizije i izvještaje interne revizije;
 • donosi i periodično provjerava opšta načela politike primanja u kreditnoj instituciji;
 • saziva sjednice skupštine akcionara, utvrđuje predlog dnevnog reda i predloge odluka za skupštinu akcionara i kontroliše njihovo sprovođenje;
 • bira i razrješava predsjednika nadzornog odbora;
 • imenuje i razrješava članove upravnog odbora uključujući i predsjednika;
 • imenuje i razrješava članove revizorskog odbora;
 • razmatra godišnji izvještaj o radu revizorskog odbora;
 • imenuje i razrješava članove odbora za primanja, odbora za rizike, odbora za imenovanja i druge odbore osnovane u cilju pružanja stručne pomoći u vršenju nadzora poslovanja kreditne institucije;
 • razmatra i zauzima stavove o nalazima iz izvještaja Centralne banke i izvještaja drugih nadzornih organa o izvršenoj kontroli, u roku od 30 dana od dana dostavljanja izvještaja o kontroli;
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, propisima donesenim na osnovu ovog zakona i statuta kreditne institucije.

Sjednice odbora se održavaju po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Član nadzornog odbora je dužan da odmah obavijesti Centralnu banku o:

 • njegovom izboru ili prestanku funkcije u organima upravljanja u drugom pravnom licu, i
 • pravnim poslovima na osnovu kojih je taj član nadzornog odbora ili neko od članova njegove uže porodice direktno ili indirektno stekao akcije u pravnom licu, na osnovu kojih je samostalno ili zajedno sa članovima svoje uže porodice stekao kvalifikovano učešće u tom drugom pravnom licu, ili na osnovu kojih je njihovo učešće smanjeno ispod granice kvalifikovanog učešća

Odbor za imenovanja

Odbor za imenovanja sastoji se od 3 člana:

 • Božo Milatović, predsjednik
 • Alfredo Longo, član
 • Josip Pecirep, član

Nadležnosti i odgovornosti odbora za imenovanja – u skladu sa članom 48 Zakona o kreditnim institucijama:

Odbor za imenovanja:

 • određuje i predlaže kandidate za izbor članova nadzornog i upravnog odbora kreditne institucije, ocjenjuje ravnotežu između znanja, vještina, raznovrsnosti u sastavu i iskustva organa upravljanja, priprema opis ovlašćenja i potrebnih kvalifikacija za određenu funkciju i ocjenjuje očekivano potrebno vrijeme za obavljanje te funkcije;
 • utvrđuje ciljanu zastupljenost pola koji nije dovoljno zastupljen u nadzornom ili upravnom odboru i priprema politiku o načinu povećavanja broja manje zastupljenog pola u tim organima, kako bi se postigla ciljana zastupljenost;
 • redovno, a najmanje jednom godišnje, procjenjuje i po potrebi predlaže nadzornom i upravnom odboru kreditne institucije promjene u strukturi, veličini, sastavu i djelovanju tih organa;
 • redovno, a najmanje jednom godišnje, procjenjuje znanje, sposobnosti i iskustvo pojedinih članova nadzornog i upravnog odbora, kao i tih organa kao cjeline, i o toj procjeni obavještava organe i lica na koje se ta procjena odnosi;
 • redovno preispituje politike za izbor i imenovanje višeg rukovodstva i po potrebi daje preporuke upravnom odboru za unaprjeđenje tih politika;
 • kontinuirano, u mjeri u kojoj je to moguće, vodi računa o izbjegavanju postojanja dominantnog uticaja pojedinaca ili male grupe pojedinaca pri odlučivanju upravnog i nadzornog odbora, u cilju zaštite interesa kreditne institucije u cjelini, i
 • obavlja druge poslove određene propisima donesenim u skladu sa zakonom.

Kreditna institucija je dužna da ciljanu zastupljenost iz stava 1 tačka 2 ovog člana, kao i politiku iz stava 1 tačka 2 ovog člana i njeno sprovođenje, javno objavljuje na način iz člana 237 stav 3 ovog zakona.

Odbor za imenovanja može da za ostvarivanje svojih dužnosti koristi sve resurse koje smatra adekvatnim, uključujući i korišćenje stručne pomoći lica van kreditne institucije na teret kreditne institucije.

Odbor za primanja

Odbor za primanja sastoji se od 3 člana:

 • Masroor Haq, predsjednik
 • Alfredo Longo, član
 • Josip Pecirep, član

Nadležnosti i odgovornosti odbora za primanja – u skladu sa članom 50 Zakona o kreditnim institucijama, Odlukom o sistemu upravljanja u kreditnoj instituciji

Odbor za primanja:

 • priprema odluke nadzornog odbora u vezi sa primanjima zaposlenih, uključujući odluke koje imaju uticaj na izloženost kreditne institucije rizicima i na upravljanje rizicima, i
 • obavlja druge poslove utvrđene propisima.

Odbor za primanja, pored zadataka utvrđenih članom 50 stav 2 tačka 1 Zakona:

 • pruža podršku i daje savjete nadzornom odboru u vezi sa politikom primanja, praksom i procesima koji se odnose na primanja;
 • provjerava da li je postojeća politika primanja adekvatna i, ako je potrebno, daje predloge za promjenu tih politika sa predlogom plana za otklanjanje utvrđenih nedostataka;
 • predlaže eksterne stručnjake za primanja koje nadzorni odbor namjerava da angažuje za savjete ili podršku;
 • obezbjeđuje akcionarima informacije o politikama i praksama primanja, a naročito o predloženom većem maksimalnom odnosu varijabilnog i fiksnog dijela ukupnih primanja;
 • procjenjuje mehanizme i sisteme usvojene radi obezbjeđivanja da politika primanja pravilno uzima u obzir rizični profil i strukturu kapitala, da je ukupna politika primanja usklađena sa opštom strategijom, ciljevima, korporativnom kulturom i dugoročnim interesima kreditne institucije i da promoviše zdravo i efikasno upravljanje rizicima;
 • procjenjuje ostvarivanje ciljeva politike primanja i potrebe naknadnog prilagođavanja, uključujući primjenu malusa i povraćaja primanja;
 • analizira moguća scenarija u cilju utvrđivanja uticaja eksternih i internih događaja na politike i prakse primanja;
 • testira kriterijume za dodjelu varijabilnih primanja prije njihovog utvrđivanja i dodjele.

Jedan član odbora za primanja, koji nije član odbora za rizike, treba da prisustvuje sastancima odbora za rizike i obrnuto.

Primanja lica koja rukovode kontrolnim funkcijama, nadgleda i prati odbor za primanja.

Odbor za rizike

Odbor za rizike sastoji se od 3 člana:

 • Josip Pecirep, predsjednik
 • Aco Aleksić, član
 • Masroor Haq, član

Nadležnosti i odgovornosti odbora za rizike – u skladu sa članom 49 Zakona o kreditnim institucijama i Odlukom o sistemu upravljanja u kreditnoj instituciji

Odbor za rizike:

 • savjetuje nadzorni odbor o cjelokupnoj trenutnoj i budućoj sklonosti kreditne institucije ka preuzimanju rizika i strategiji i pomaže u nadzoru nad sprovođenjem strategije od strane višeg rukovodstva, pri tom ne dovodeći u pitanje odgovornost upravnog i nadzornog odbora u cjelokupnom upravljanju rizicima i nadziranju kreditne institucije;
 • preispituje da li su pri određivanju cijena potraživanja i obaveza prema klijentima uzimani u obzir model poslovanja kreditne institucije i strategija rizika i ako ta cijena ne odražava rizik preuzet u odnosu na model poslovanja i strategiju rizika, predlaže upravnom odboru plan za otklanjanje nedostataka;
 • nezavisno od poslova odbora za primanja, sa ciljem uspostavljanja i sprovođenja odgovarajućih politika primanja, preispituje da li su pri određivanju podsticaja predviđenih sistemom primanja uzeti u obzir rizik, kapital, likvidnost i vjerovatnoća i očekivani period ostvarivanja dobiti, i
 • obavlja druge poslove određene propisima donesenim u skladu sa ovim zakonom.

Članovi odbora za rizike moraju imati odgovarajuće znanje, vještine i stručnost kako bi u potpunosti mogli da razumiju i prate realizaciju strategije rizika i sklonost kreditne institucije ka preuzimanju rizika.

Kreditna institucija koja nije značajna s obzirom na veličinu, unutrašnju organizaciju, vrstu, obim i složenost poslova koje obavlja može da osnuje kombinovani odbor za rizike i reviziju.

Članovi odbora za rizike i reviziju iz stava 3 ovog člana moraju imati odgovarajuće znanje, vještine i stručnost koji se zahtijevaju za članove oba odbora.

Kreditna institucija je dužna da obezbijedi da članovi odbora za rizike, ili odbora za rizike i reviziju, imaju odgovarajući pristup informacijama o rizičnom profilu kreditne institucije i, ako je to potrebno i primjereno, pristup funkciji upravljanja rizicima i savjetima eksternih stručnjaka.

Odbor za rizike, ili odbor za rizike i reviziju, određuje vrstu, količinu, oblik i učestalost informacija o riziku koje će primati od organizacionih jedinica ili funkcija u okviru kreditne institucije.

Odbor za rizike, pored zadataka iz člana 49 stav 1 Zakona, nadzornom odboru:

 • daje preporuke za prilagođavanje strategije upravljanja rizicima koje proizilaze, naročito iz izmjena modela poslovanja kreditne institucije, tržišnih kretanja ili preporuka funkcije kontrole rizika;
 • pruža podršku u nadzoru sprovođenja strategije za upravljanje rizicima, a naročito rizikom likvidnosti, tržišnim rizikom, kreditnim rizikom i operativnim rizikom, radi njihove procjene u odnosu na odobrenu sklonost preuzimanju rizika i strategiju upravljanja rizicima;
 • daje savjete u vezi sa izborom eksternih stručnjaka koje nadzorni odbor namjerava da angažuje;
 • analizira niz mogućih scenarija, uključujući testiranje otpornosti na stres, kako bi procijenio kakav će efekat taj scenario imati na rizični profil kreditne institucije;
 • analizira preporuke interne revizije i spoljnog revizora i prati sprovođenje preduzetih mjera.

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes