Skupština akcionara Banke je organ vlasnika Banke preko kojeg vlasnici štite svoje interese i na propisan način utiču na poslovanje Banke. Skupštinu akcionara čine svi akcionari banke.

Bankom upravlja Odbor direktora, u skladu sa Zakonom o bankama, Zakonom o privrednim društvima i Statutom Universal Capital Bank AD Podgorica. Stalna tijela Odbora direktora Banke su Odbor za reviziju, Komitet za upravljanje aktivom i pasivom, Odbor za razvoj i upravljanje promjenama informacionog sistema i Kreditni odbor.

Odluke Odbora direktora izvršavaju izvršni direktori, koji organizuju i vode poslovanje banke i vrše nadzor nad radom zaposlenih u banci, na dnevnoj osnovi. Banka bira najmanje dva izvršna direktora, od kojih je jedan glavni izvršni direktor.

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes