Skupština akcionara Banke je organ vlasnika Banke preko kojeg vlasnici štite svoje interese i na propisan način utiču na poslovanje Banke. Skupštinu akcionara čine svi akcionari banke.

Organi upravljanja Bankom su Nadzorni odbor koji ima funkciju nadzora nad poslovanjem banke i Upravni odbor  koji obavlja izvršnu funkciju i odgovoran je za upravljanje bankom na dnevnoj osnovi i njeno zastupanje, u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, Zakonom o privrednim društvima I Statutom Banke.

Stalna radna tijela Nadzornog odbora su Odbor za rizike, Odbor za imenovanja, Odbor za primanja I revizorski odbor.

Stalna radna tijela Upravnog odbora su Komitet za upravljanje aktivom i pasivom, Odbor za razvoj i upravljanje promjenama informacionog Sistema, Odbor za naplatu  i Kreditni odbori za pravna i fizička lica.

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes