Šta su hartije od vrijednosti?

Hartije od vrijednosti su usko vezane za tržište kapitala i u užem smislu predstavljaju investicione instrumente kod kojih postoji rizik ulaganja a koji se kompenzuje potencijalnom zaradom, kao što su npr: akcije, obveznice i sl.

Kako prodati hartije od vrijednosti?

Da bi bili u mogućnosti da prodate akcije koje su na Vaše ime potrebno je da:

 1. preuzmete PIN KOD iz Centralnog Klirinškog Depozitarnog Društva (www.ckdd.me) kako bi mogli nesmetano da pristupite govornom automatu i potvrdite transfer hartija od vrijednosti koje želite da prodate i/ili da izvršite provjeru stanja hartija od vrijednosti koje posjedujete;
 2. dođete kod brokera sa ovjerenom kopijom važećeg identifikacionog dokumenta sa fotografijom (lična karta, pasoš, vozačka dozvola);
 3. donesete karticu žiro računa na koji želite da Vam se isplati novac nakon saldiranja prodajne transakcije;
 4. zaključite ugovor o prodaji akcija.

Na osnovu gore navedenog broker Vam otvara vlasnički i trgovački račun hartija od vrijednosti kod CKDD i unosi prodajni nalog shodno Vašim instrukcijama u sistem berze. Nakon završetka trgovanja na isti način na koji ste dali nalog dobijate i potvrdu o prodaji akcija a novac od prodaje se uplaćuje na dostavljeni žiro račun nakon saldiranja, drugi radni dan od dana prodaje (T+2).

Ukoliko je prodavac hartija od vrijednosti pravno lice rezident potrebno je priložiti sledeću dokumentaciju:

 1. rješenje o upisu u nadležni registar u originalu ili ovjerenoj kopiji sa naznakom imena i osnovnim identifikacionim podacima lica ovlašćenog za zastupanje i lica ovlašćenog za potpisivanje naloga za kupovinu i prodaju hartija od vrijednosti i/ili za raspolaganje sa novcem koji je u vlasništvu datog pravnog lica;
 2. ovjerenu kopiju identifikacionog dokumenta lica ovlašćenog za zastupanje;
 3. obrazac sa ovjerenim potpisom lica ovlašćenog za zastupanje;
 4. potvrdu/dokument o poreskom identifikacionom broju – PIB;
 5. naziv banke kod koje se vodi žiro račun i broj žiro računa.

Strana pravna lica moraju priložiti svoju statusnu dokumentaciju ovjerenu kod nadležnog organa a čija je vjerodostojnost utvrđena na zakonom propisan način. Dokumentacija mora biti prevedena kod ovlašćenog sudskog tumača.

Kako kupiti hartije od vrijednosti?

Da bi bili u mogućnosti da kupite hartije od vrijednosti potrebno je:

 1. doći kod brokera sa ovjerenom kopijom važećeg identifikacionog dokumenta sa fotografijom (lična karta, pasoš, vozačka dozvola);
 2. zaključiti ugovor o kupovini akcija;
 3. uplatiti avans za kupovinu hartija od vrijednosti na naš  klijentski žiro-račun broj: 560-560-87,

Na osnovu gore navedenog broker Vam otvara vlasnički i trgovački račun hartija od vrijednosti kod CKDD a shodno Vašim instrukcijama izvršava nalog tj. unosi ga u sistem berze a nakon završetka trgovanja dobijate potvrdu o obavljenoj trgovini. Kupljene akcije se evidentiraju na Vaš račun hartija od vrijednosti u CKDD.

Ukoliko je kupac hartija od vrijednosti pravno lice, potrebno je priložiti istu dokumentaciju kao i prilikom prodaje hartije od vrijednosti.

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes