1. Lista potrebnih dokumenata za otvaranje kastodi računa
 • Izvod iz registra u kome je pravno lice upisano u državi u kojoj ima registrovano sjedište ili, ako je osnovan u državi u kojoj se ne vrši upis u takav registar, drugi validni dokument o osnivanju u skladu sa propisima države sjedišta, na osnovu koga se može utvrditi pravni oblik ovo nerezidenta, datum njegovog osnivanja i vlasnička struktura (dokument ne smije biti stariji od 3 mjeseca i mora biti ovjeren kod notara / sadržati apostil)
 • Ukoliko račun otvara zakonski zastupnik potrebno je podnijeti dokument (odluka ili ovlašćenje ) o imenovanju lica za zastupanje stranog pravnog lica sa apostilom sa ovjerenim prevodom na jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori
 • Pisano ovlašćenje , u slučaju da se račun otvara preko punomoćnika, koje sadrži: ime i prezime punomoćnika, vrstu i broj lične isprave, datum i mjesto izdavanja, naziv izdavaoca, ovjereno pečatom (ukoliko postoji) i potpisom lica ovlašćenog za zastupanje pravnog lica ( dokument mora biti ovjeren kod notara)
 • Ovjerene kopije pasoša vlasnika, zakonskih zastupnika kao i ovlašćenih lice
 • Statut

 

 

2. Sledeća dokumenta je potrebno ispuniti i potpisati

 • Zahtjev za otvaranje – ukidanje kastodi računa
 • Zahtjev za otvaranje kastodi novčanog računa
 • Zahtjev za sticanje statusa klijenta kastody odjeljenja
 • Izjava
 • Obrazac stvarni vlasnik
 • KYC upitnik
 • Popunjen karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga za plaćanje koji je potpisalo ovlašćeno lice iz rješenja o registraciji pravnog lica – nerezidenta u državi sjedišta, odnosno iz drugog validnog dokumenta o osnivanju, i lica na koje je ovlašćeno lice prenijelo pravo potpisivanja, ovjeren pečatom kojim će se ovjeravati nalozi za plaćanje – 2 primjerka
 • Obrasci za identifikaciju politički eksponiranih lica za stvarne vlasnike pravnog lica
 • Ovlašćenje za transfere novca i HOV

 

Napomena

Nakon prikupljanja kompletne dokumentacije i odobravanja uspostavljanja poslovnog odnosa, ugovori se potpisuju u sjedištu banke ili negdje drugo uz obavezno prisustvo zaposlenog iz kastodi odjeljenja

 

OBNAVLJANJE DOKUMENTACIJE

U skladu sa zakonom u Crnoj Gori u obavezi ste da nas na vrijeme obavještavate o svim promjenama u vašoj kompaniji kao što su

 • izvod iz registra – klijent je obavezan dostaviti ovaj dokument jednom godišnje najkasnije do 31.03 tekuće godine
 • mjesecni upitnik za AML
 • statutarne promjene – merdzeri, akvizi
 • preuzimanja
 • promjena sjedišta
 • promjena direktora ili ovlašćenih lica
 • promjene na računu, blockade itd
 • bankrot ili likvidacija
 • ostale bitne informa

 

Napomena 

 1. U skladu sa članom 19. i 20. Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Banka je u obavezi da pribavi podatke o stvarnim vlasnicima pravnih lica.
  Stvarnim vlasnikom privrednog društva, odnosno pravnog lica, u smislu ovog zakona, smatra se:
  A. fizičko lice koje je, posredno ili neposredno, imalac više od 25% poslovnog učešća akcija, prava glasa ili drugih prava, na osnovu kojih učestvuje u upravljanju, odnosno učestvuje u kapitalu sa više od 25% udjela ili ima preovlađujući uticaj u upravljanju sredstvima privrednog društva;
  B. fizičko lice koje privrednom društvu posredno obezbijedi ili obezbjeđuje sredstva i po tom osnovu ima pravo da bitno utiče na donošenje odluka organa upravljanja privrednim društvom prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju.
  Stvarnim vlasnikom ustanove ili drugog lica stranog prava (trust, fond ili slično) koje prima, upravlja ili dijeli imovinska sredstva za određene namjene, u smislu ovog zakona, smatra se:
  C. fizičko lice koje, posredno ili neposredno, raspolaže sa više od 25% imovine pravnog lica ili sličnog subjekta stranog prava;
  D. fizičko lice koje je određeno ili odredivo kao korisnik više od 25% prihoda od imovine kojom se upravlja.
 2.  Apostil je obavezan za dokumenta izdata u zemljama potpisnicama Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava iz 1961. god. sa kojima Crna Gora nema zaključen odgovarajući bilateralni sporazum.
 3. Ako je vlasnik pravnog lica, takođe pravno lice, potrebno je i za njega dostaviti istu dokumentaciju o registraciji. Postupak se ponavlja dok se ne dođe do informacija o stvarnom vlasniku pravnog lica.
 4. Definicija lica iz SAD-a: U svrhe saveznih poreskih propisa, Vi se smatrate licem iz SAD-a ako ste:
  • fizičko lice koje je državljanin SAD-a ili stranac sa pravom boravka u SAD-u;
  • ortakluk, korporacija, društvo ili udruženje osnovano ili organizovano u SAD-u ili prema zakonima SAD-a;
  • posjed (osim ako se ne radi o inostranom posjedu);
  • domaći trast.

 

 

 

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes