Banka, po kastodi poslovima, a u skladu sa zakonskom regulativom, osposobljena je da obavlja poslove:

  1. Otvaranja i vođenja računa hartija od vrijednosti kod CKDD u ime i za račun zakonitih imalaca – svojih klijenata (vlasnički račun klijenta);
  2. Otvaranja i vođenja računa hartija od vrijednosti kod CKDD, u ime kastodi banke, a za račun zakonitih imalaca – svojih klijenata, odnosno u ime svojih klijenata koji nisu zakoniti imaoci tih hartija, a za račun zakonitih imalaca (zbirni kastodi račun);
  3. Izvršavanja naloga za prenos prava iz hartija od vrijednosti i naloge za upis prava trećih lica na hartijama od vrijednosti i staranja o prenosu prava iz tih hartija;
  4. Naplaćivanja potraživanja od izdavalaca po osnovu dospjelih hartija od vrijednosti, kamata i dividendi za račun zakonitih imalaca tih hartija i staranja ostvarivanju drugih prava koja pripadaju zakonitim imaocima hartija od vrijednosti koji su njeni klijenti;
  5. Obavještavanja akcionara o godišnjim skupštinama akcionarskih društava i zastupanja na tim skupštinama, po ovlašćenju;
  6. Staranje o izvršavanju poreskih obaveza klijenta po osnovu hartija od vrijednosti čiji je klijent zakoniti imalac, a po ovlašćenju klijenta;
  7. Pozajmljivanja hartija od vrijednosti, pod posebnim uslovima koje utvrđuje Banka u skladu sa Zakonskom regulativom, internim procedurama i kontrolom rizičnosti za svaki plasman i/ili klijenta pojedinačno;
  8. Otvaranja i vođenja računa hartija od vrijednosti klijenata za strane hartije od vrijednosti kao podračune kastodi računa Banke kod strane kastodi banke;
  9. Vođenja poslova koji se odnose na finansijske derivate a u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala;
  10. i druge poslove utvrđene zakonom, pravilima poslovanja, kao i ugovorom između klijenta i Banke.

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes