****NEW**** TRADING ON WORLD STOCKMARKETS

Through Custody Department, Universal Capital Bank AD Podgorica offers it’s clients the ability to trade on relevant world stock markets without third parties.

This enables clients to invest into stocks, bonds, financial derivatives etc. on almost all developed financial markets. 

 

Banka, po kastodi poslovima, a u skladu sa zakonskom regulativom, osposobljena je da obavlja poslove:

  1. Otvaranja i vođenja računa hartija od vrijednosti kod Centralne Depozitarne Agencije u ime i za račun zakonitih imalaca – svojih klijenata (vlasnički račun klijenta);
  2. Otvaranja i vođenja računa hartija od vrijednosti kod Centralne Depozitarne Agencije, u ime kastodi banke, a za račun zakonitih imalaca – svojih klijenata, odnosno u ime svojih klijenata koji nisu zakoniti imaoci tih hartija, a za račun zakonitih imalaca (zbirni kastodi račun);
  3. Izvršavanja naloga za prenos prava iz hartija od vrijednosti i naloge za upis prava trećih lica na hartijama od vrijednosti i staranja o prenosu prava iz tih hartija;
  4. Naplaćivanja potraživanja od izdavalaca po osnovu dospjelih hartija od vrijednosti, kamata i dividendi za račun zakonitih imalaca tih hartija i staranja ostvarivanju drugih prava koja pripadaju zakonitim imaocima hartija od vrijednosti koji su njeni klijenti;
  5. Obavještavanja akcionara o godišnjim skupštinama akcionarskih društava i zastupanja na tim skupštinama, po ovlašćenju;
  6. Staranje o izvršavanju poreskih obaveza klijenta po osnovu hartija od vrijednosti čiji je klijent zakoniti imalac, a po ovlašćenju klijenta;
  7. Pozajmljivanja hartija od vrijednosti, pod posebnim uslovima koje utvrđuje Banka u skladu sa Zakonskom regulativom, internim procedurama i kontrolom rizičnosti za svaki plasman i/ili klijenta pojedinačno;
  8. Otvaranja i vođenja računa hartija od vrijednosti klijenata za strane hartije od vrijednosti kao podračune kastodi računa Banke kod strane kastodi banke;
  9. Vođenja poslova koji se odnose na finansijske derivate a u skladu sa Zakonom o hartijama od vrijednosti;
  10. i druge poslove utvrđene zakonom, pravilima poslovanja, kao i ugovorom između klijenta i Banke.

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes