Universal Capital Bank AD usluge platnog prometa sa inostranstvom obavlja koristeći najsavremenija tehnološka rješenja kako bi se nalozi klijenata realizovali u najkraćem roku i uz najpovoljnije uslove.

Otvaranjem transakcionog računa za međunarodne platne transakcije kod Universal Capital Bank AD klijentima je omogućeno:

 • Brza i efikasna obrada naloga za plaćanje,
 • Profesionalna pomoć prilikom obavljanja platnog prometa,
 • Mogućnost realizacije naloga širom svijeta sa valutom isti dan,
 • Dostavljanje obavještenja o izvršenom plaćanju (SWIFT poruke) istog dana kada je izvršeno plaćanje (mailom ili faxom),
 • Maksimalna sigurnost i bezbjednost podataka.

 

Neophodna dokumentacija za otvaranje transakcionog računa za međunarodne platne transakcije za pravna lica rezidente

Uz  Zahtjev za otvaranje računa klijent je obavezan da priloži sledeću dokumentaciju:

 • Rješenje o upisu pravnog lica u Centralni registar privrednog suda  ili rješenje o upisu u registar nadležnog organa, ako je za njega registovanje propisano,
 • Obavještenje o razvrstavanju po djelatnostima organa nadležnog za poslove statistike(ukoliko posjeduje),
 • Akt o izvršenoj registraciji kod nadležnog poreskog organa(PIB/PDV),
 • OP obrazac (ovjeren potpis ovlašćenog lica kod nadležnog suda),
 • Karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga,
 • Kopija identifikacionh dokumenata ovlašćenih lica,
 • Obrazac PEL (obrazac za identifikaciju politički eksponiranog lica)
 • Okvirni ugovor o otvaranju i vođenju transakcionog računa (zaključuje se u Banci nakon kompletiranja validne dokumentacije)

 

Neophodna dokumentacija za otvaranje transakcionog računa za međunarodne platne transakcije za pravna lica nerezidente

Uz  Zahtjev za otvaranje računa (link 1) klijent je obavezan da priloži sljedeću dokumentaciju (link 2):

 • izvod iz registra u kome je pravno lice upisan u državi u kojoj ima registrovano sjedište ili, ako je osnovan u državi u kojoj se ne vrši upis u takav registar, drugi validni dokument o osnivanju u skladu sa propisima države sjedišta, na osnovu koga se može utvrditi pravni
 • oblik ovog nerezidenta, datum njegovog osnivanja i vlasnička struktura;
 • statut ;
 • ovjera potpisa ovlašćenih lica;
 • izjava o službenom pečatu, ukoliko pravno lice ne koristi pečat;
 • popunjen karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga za plaćanje;
 • lične isprave stvarnih vlasnika pravnog lica, ovlašćenih lica i punomoćnika (kopije);
 • obrasci za identifikaciju politički eksponiranih lica za stvarne vlasnike i ovlašćena lica pravnog lica ;
 • Okvirni ugovor o otvaranju i vođenju transakcionog računa (zaključuje se u Banci nakon kompletiranja validne dokumentacije).

Napomena

Banka zadržava pravo da traži dodatnu dokumentaciju

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes