Universal Capital Bank AD Podgorica, u skladu sa Zakonom o bankama, Statutom Universal Capital Banke i Rješenjem Centralne banke Crne Gore o izdavanju dozvole za rad, pored bankarskih poslova, obavlja i poslove sa hartijama od vrijednosti koji između ostalog obuhvataju:

  1. posredovanje u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenta (u svoje ime, a za tuđ račun), uz naplatu provizije (tzv. brokerski poslovi);
  2. trgovanje hartijama od vrijednosti u svoje ime i za svoj račun radi ostvarivanja razlike u cijeni (tzv. dilerski poslovi).

Brokerski poslovi podrazumijevaju sljedeće usluge za klijenta:

  • otvaranje vlasničkih računa hartija od vrijednosti u CKDD;
  • kupovina i prodaja svih hartija od vrijednosti na Montenegroberzi;
  • davanje informacija o kretanjima na tržištu hartija od vrijednosti;
  • konsalting u oblasti nastupa na tržištu kapitala;
  • investiciono savjetovanje;
  • informativno-edukativna funkcija.

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes