UCB ŠTEDNJA- OSNOVA ZA BUDUĆE USPJEHE

Posvećena izazovima današnjeg bankarstva, Universal Capital banka se trudi da konstantno prati potrebe svojih  korisnika i tržista.

Ako ste mišljenja da vam je sigurnost na prvom mjestu, ukoliko raspolažete sumom novca koju želite da sačuvate, a ne planirate da je koristite u određenom periodu, preporučujemo Vam da novac oročite.

Na ovaj način obezbedjujete prinos (kamatu) na oročena sredstva, njihovu sigurnost i dostupnost.

Nudimo Vam široku lepezu štednih proizvoda, povoljne kamatne stope u skladu sa iznosom,  i trajanjem oročenja kao i pomoć u izboru proizvoda koji odgovara Vašim potrebama.

Banka za oročena deponovana sredstva fizičkih lica obračunava, pripisuje i/ili isplaćuje kamate, u zavisnosti od vrijednosti depozita i njegove ročnosti, pod sljedećim uslovima:

Vrijednost depozita: do 100,000 EUR
Ročnost (mjeseci)Kamatna stopa
 30.60%
 61.00%
 121.50%
 242.00%
 362.50%

Obračun kamata se vrši mjesečno, pripis po isteku oročenja.

Za oročenja sredstva preko roka od 36 mjeseci ili iznosa od preko 100.000€, kamatna stopa može biti drugačija od navedene u tabeli i biće ugovarana za svaki konkretni slučaj.

Isplata prije isteka ugovorenog roka je moguća samo u izuzetnim okolnostima uz saglasnost banke i korekciju kamatne stope po godišnjoj kamatnoj stopi od 0.03%. Već isplaćena kamata po ulogu se koriguje tako što se banka naplaćuje od iznosa štednog uloga za razliku u isplaćenoj kamati.

Banka je članica fonda za zaštitu depozita.
FOND ZA ZAŠTITU DEPOZITA – http://www.fzdcg.org/

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes