Vanredna skupština akcionara Universal Capital Bank AD Podgorica, 12.09.2019.

 In Saopštenja

Na osnovu člana 36. Zakona o privrednim društvima (“Sl. list RCG”, br. 6/02 “Sl. list CG”, 17/07, 80/08, 40/10, 36/11, 40/11) i Odluke Odbora direktora o sazivanju vanredne sjednice skupštine akcionara Universal Capital Bank AD Podgorica, saziva se

VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA

UNIVERSAL CAPITAL BANK AD PODGORICA

Sjednica će se održati dana 12.09.2019. godine (četvrtak) u sjedištu Banke, adresa: ul. Stanka Dragojevića bb, 81000 Podgorica, Crna Gora, sa početkom u 11,00 časova sa sledećim dnevnim redom:

  1. Razmatranje i usvajanje Odluke o konverziji hibridnih instrumenata – obveznica u akcijski kapital;
  2. Razmatranje i usvajanje Odluke o povećanju kapitala Universal Capital Bank konverzijom hibridnih instrumenata – obveznica u akcijski kapital;
  3. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunam Statuta Universal Capital Bank AD Podgorica;
  4. Razno;

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se dvotrećinskom većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, pod uslovom da Skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (10668000 akcija od ukupno 16002000 akcija sa pravom glasa). Sve akcije Universal Capital Bank AD Podgorica su obične akcije i svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Akcionari imaju pravo da opunomoće drugo lice da glasa kao njihov punomoćnik na Skupštini ili da obavlja druge pravne radnje. Potpis na punomoćju mora biti ovjeren u skladu sa zakonom. Punomoćje može biti opozvano, a smatraće se da je opozvano i ako akcionar kasnije da drugo punomoćje ili lično glasa na sjednici Skupštine.

Akcionari mogu ostvariti pravo glasa i bez prisustva sjednici Skupštine, dostavljanjem popunjenog glasačkog listića, na adresu: ul. Stanka Dragojevića bb, Podgorica, najkasnije do dana održavanja Skupštine do 9,00 časova. Potpis akcionara ili ovlašćenog lica akcionara na glasačkom listiću mora biti ovjeren u skladu sa zakonom. Samo blagovremeno dostavljen i uredno popunjen glasački listić uzeće se u obzir prilikom utvrđivanja rezultata glasanja.

Akcionari mogu dobiti dodatne informacije, izvršiti uvid u materijale za sjednicu i predloge odluka u sjedištu Universal Capital Bank AD Podgorica i na telefon broj: +382 20 481 414, svakog radnog dana od 8,00 – 16,00 časova. Informacije o održavanju Skupštine, obrasci punomoćja i glasačkih listića dostupni su na internet stranici www.ucbank.me .

 

Preuzmite

 

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes