Redovna skupština akcionara Universal Capital Bank AD Podgorica 29.05.2020.

Na osnovu člana 36. Zakona o privrednim društvima (“Sl. list RCG”, br. 6/02 “Sl. list CG”, 17/07, 80/08, 40/10, 36/11, 40/11) i Odluke Odbora direktora o sazivanju redovne sjednice skupštine akcionara Universal Capital Bank AD Podgorica, saziva se

REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

UNIVERSAL CAPITAL BANK AD PODGORICA

Sjednica će se održati dana 29.05.2020. godine (petak) u sjedištu Banke, adresa: ul. Stanka Dragojevića bb, 81000 Podgorica, Crna Gora, sa početkom u 11,00 časova sa sledećim dnevnim redom:

  1. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju banke sa izvještajem nezavisnog spoljnjeg revizora za 2019. godinu;
  2. Razno;

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića, pod uslovom da Skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (11977057 akcija od ukupno 23954114 akcija sa pravom glasa). Sve akcije Universal Capital Bank AD Podgorica su obične akcije i svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Akcionari imaju pravo da opunomoće drugo lice da glasa kao njihov punomoćnik na Skupštini ili da obavlja druge pravne radnje. Potpis na punomoćju mora biti ovjeren u skladu sa zakonom. Punomoćje može biti opozvano, a smatraće se da je opozvano i ako akcionar kasnije da drugo punomoćje ili lično glasa na sjednici Skupštine.

Akcionari mogu ostvariti pravo glasa i bez prisustva sjednici Skupštine, dostavljanjem popunjenog glasačkog listića, na adresu: ul. Stanka Dragojevića bb, Podgorica, najkasnije do dana održavanja Skupštine do 9,00 časova. Potpis akcionara ili ovlašćenog lica akcionara na glasačkom listiću mora biti ovjeren u skladu sa zakonom. Samo blagovremeno dostavljen i uredno popunjen glasački listić uzeće se u obzir prilikom utvrđivanja rezultata glasanja.

Akcionari mogu dobiti dodatne informacije, izvršiti uvid u materijale za sjednicu i predloge odluka u sjedištu Universal Capital Bank AD Podgorica i na telefon broj: +382 20 481 414, svakog radnog dana od 8,00 – 16,00 časova. Informacije o održavanju Skupštine, obrasci punomoćja i glasačkih listića dostupni su na internet stranici www.ucbank.me.

Preuzmite:

        

Recent Posts

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes