Otkup potraživanja – faktoring

Predmet faktoringa mogu biti postojeća i buduća potraživanja klijenta za isporučenu ili ugovorenu robu, izvršene usluge dužniku i druga potraživanja za koja postoji nedvosmislena obaveza plaćanja od strane dužnika. Navedena potraživanja mogu biti ustupljena faktoru do visine definisanog limita ustupanja/finansiranja, u periodu važenja Ugovora o faktoringu.

 

Opcija

**Standard

*Premijum

Nominalna kamatna  stopa

6,10% do 8,50%

4,30% do 6,00%

Ročnost

do 365 dana

do 365 dana

Grace period

do 2 mjeseca

do 2 mjeseca

Način otplate

U skladu sa ugovorom

Sredstva obezbjeđenja

hipoteka, mjenice, jemstva, zaloga,

Jednokratna  naknada

1,00% do 1,50%

0,30% do 0,50%

Commitment fee

1,25%

1,25%

Prijevremena otplata

3,00%

2,50%

Napomena

Banka zadržava pravo da određena potraživanja finasnira u djelimičnom iznosu. Isplata sredstava iz kredita se vrši na račun zajmotražioca.

Posebni uslovi:

  • Analitička kartica komitenta kandidovanog dužnika za period od jedne godine (ukoliko postoji istorija poslovanja);
  • Saglasnost za uvid u RKB Centralne banke za dužnika i osnivače;
  • Klijent je dužan dostaviti polisu osiguranja kolaterala od osnovnih rizika vinkuliranu u korist Banke, za period otplate kredita;
  • Za sva ustupljena potraživanja komitent mora ispoštaviti adekvatnu dokumentaciju kao potvrdu postojanja potraživanja.

 

* Pravni subjekt sa kojim Universal Capital Bank ima uspostavljenu poslovnu saradnju
** Pravni subjekt sa kojim Universal Capital Bank još uvijek nema uspostavljenu poslovnu saradnju