Akreditiv je instrument osiguranja plaćanja u međunarodnom poslovanju u kojem nalogodavac akreditiva (kupac) stavlja korisniku akreditiva (dobavljaču) na raspolaganje određeni iznos sredstava, pod uslovom da korisnik akreditiva (dobavljač) prezentuje dokumentaciju uslovljenu akreditivom. Akreditiv je sigurnost za korisnika (dobavljača) da će naplatiti isporučenu robu ili izvršene usluge ako zadovolji uslove akreditiva. Za nalogodavca (kupca) akreditiv predstavlja sigurnost da će kupljena roba ili korišcena usluga biti plaćena samo ukoliko prezentovani dokumenti zadovoljavaju uslove akreditiva i ukoliko je ispunjen ugovor o komercijalnom poslu.

Banka nudi dvije vrste akreditiva:

Akreditive po viđenju i
Akreditive sa odloženim plaćanjem.

Za više informacija zakažite sastanak putem telefona: +382 020 481 481 ili e-maila: [email protected]

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes