OPŠTE ODREDBE

Ovim Opštim uslovima poslovanja uređuju se međusobna prava i obaveze Universal Capital Bank AD Podgorica kao ovlašćenog učesnika na tržištu hartija od vrijednosti (u daljem tekstu: Banka) i investitora u hartije od vrijednosti, te vrši opis pojedinih rizika povezanih s obavljanjem pojedinačnih poslova sa hartijama od vrijednosti. Opšti uslovi poslovanja predstavljaju skraćeni izvod iz Pravila poslovanja Službe brokersko-dilerskih poslova Universal Capital Bank AD Podgorica ovlašćenog učesnika na tržištu hartija od vrijednosti (u daljem tekstu: Pravila Službe brokersko-dilerskih poslova). Pravila Službe brokersko-dilerskih poslova detaljno razrađuju odredbe navedene u Opštim uslovima poslovanja.

POSLOVI SA HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI

Poslovi sa hartijama od vrijednosti obuhvataju:

  1. posredovanje u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenta (u svoje ime, a za tuđ račun), uz naplatu provizije (tzv. brokerski poslovi);
  2. trgovanje hartijama od vrijednosti u svoje ime i za svoj račun radi ostvarivanja razlike u cijeni (tzv. dilerski poslovi).

KLIJENTI BANKE

Korisnik usluga Banke može postati svako fizičko ili pravno lice, domaće ili strano (u daljem tekstu: Klijent).

USPOSTAVLJANJE POSLOVNOG ODNOSA

Potpisivanjem ugovora o zastupanju u poslovima trgovine hartijama od vrijednosti (u daljem tekstu: Ugovor), Klijent izražava saglasnost da Banka u svoje ime, a za račun Klijenta, obavi poslove potrebne za kupovinu odnosno prodaju hartija od vrijednosti prema Ugovoru.

Poslovi neophodni za kupovinu odnosno prodaju hartija od vrijednosti uključuju pravne, finansijske i tehničke radnje koje je nužno obaviti prije realizacije same transakcije, a u skladu s propisima koji uređuju to područje.

KOMUNIKACIJA

Svaki klijent Banke nakon potpisivanja Ugovora sa Bankom, sve instrukcije vezane za kupovinu, odnosno prodaju hartija od vrijednosti, kao i naknadne promjene ranije datih instrukcija, može obaviti dostavljanjem naloga. Nalog je jednostrana izjava volje Klijenta upućena Banci. Nalog može biti upućen usmeno (neposredno ili telefonom), u pisanom obliku (uključujući telefaks) ili u obliku elektronskog zapisa.

Banka pruža Klijentu podatke o prometu i cijenama svih hartija od vrijednosti kojima se trguje na berzi u Crnoj Gori neposredno u svojoj kancelariji ili putem drugog oblika komunikacije. Osim toga, Banka daje Klijentu podatke o ponudi i tražnji, te druge dostupne mu podatke potrebne za donošenje odluke o kupovini odnosno prodaji hartija od vrijednosti. Banka odgovara za tačnost datih podataka u mjeri u kojoj su oni tačni iz njemu dostupnih izvora. Informacije i savjete date na zahtjev Klijenta, Banka bazira na temelju njemu dostupnih informacija i u skladu sa etičkim principima.

PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI

Banka ne odgovara za tačnost podataka sadržanih u tuđim bazama podataka (podaci berze, emitenata hartija od vrijednosti i dr), a koje koristi u svojim obradama. Takođe, Banka ne odgovara za ažurnost poslova koje obavlja ako je u tome spriječen zbog djelovanja više sile (nestanak električne energije, nefunkcionisanje telekomunikacionog sistema, prekid rada berze i slični uticaji više sile).

Dati podaci i informacije, a na zahtjev Klijenta i savjeti, ne predstavljaju nagovor Banke upućen Klijentu na kupovinu odnosno prodaju hartija od vrijednosti, već su usmjereni na pomoć Klijentu u donošenju njegove odluke. Date informacije i savjeti odnose se i na rizike povezane s potencijalnim transakcijama. Međutim, odluku o kupovini odnosno prodaji hartija od vrijednosti donosi Klijent i on jedini snosi rizik svoje odluke. Banka ne snosi rizik eventualno neostvarene dobiti ili eventualnog gubitka kojeg Investitor ostvari u upravljanju svojim portfoliom.

Banka vodi knjigu ugovora u specijalnom programu (back office) u elektronskom obliku. Takođe, sve ugovore kao i naloge Banka označava pripadajućim rednim brojem i hronološki čuva na posebnom mjestu. Upisom primljenog naloga u knjigu naloga (ugovora), smatra se da je Banka prihvatila nalog. Redosled izvršavanja naloga određen je vremenom prijema istih i cijenom hartije od vrijednosti iz naloga.

U knjigu naloga upisuje se svaka instrukcija za izmjenu naloga, njegov opoziv i podaci o izvršenju naloga. Instrukcije za izmjenu ili opoziv naloga mogu se izdati na način kao i nalog. Nalozi se mogu mijenjati i opozivati („povući“) do zaključenja transakcije. Ako je transakcija već zaključena, Klijent više ne može mijenjati ili opozvati („povući“) nalog.

Banka je dužna, na zahtjev Klijenta, dostaviti mu potvrdu o opozivu („povlačenju“) naloga a koja se odnosi na njegov Ugovor.

Banka ne mora pristupiti izvršenju naloga kupovine hartija od vrijednosti ako Klijent nije na njegov račun uplatio novčana sredstva u visini transkacije uvećano za pripadajuću proviziju. Takođe, Banka ne mora pristupiti izvršenju naloga prodaje hartija od vrijednosti prije nego su one zavedene u depozitariju Centralnog Klirinškog Depozitarnog Društva (u daljem tekstu: CKDD). Banka ne mora izvršiti nalog u slučaju postojanja indicija da se realizacijom naloga može izvršiti krivično djelo iz domena pranja novca.

Provizija, koja za Klijenta predstavlja transakcioni trošak, objedinjava proviziju Banke, berze i CKDD, a određena je tarifnikom usluga Banke. O tarifima usluga Klijent se može informisati u poslovnim prostorijama Banke.

Novčana sredstva Klijenta, Banka drži na posebnom računu u skladu s propisima. Klijent je odgovoran za efikasno korišćenje tih sredstava, a na ista se ne obračunava kamata. Sredstva Klijenta ne ulaze u imovinu Banke niti u njegovu likvidacionu ili stečajnu masu niti se mogu upotrijebiti pri naplati potraživanja prema Banci.

Banka obavlja isplatu prodatih hartija od vrijednosti na račun Klijenta u roku utvrđenom propisima (dan transakcije plus dva radna dana – T+2). Odmah po saldiranju CKDD, Banka izdaje nalog za plaćanje novčanih sredstava na račun Klijenta u iznosu koji odgovara iznosu transkacije umanjenom za iznos transakcionih troškova.

O realizovanoj transakciji Banka bez odlaganja obavještava Klijenta, te mu dostavlja izvještaj o obračunu transakcije u pisanom obliku ili kao elektronski zapis. Izvještaj o obračunu sadrži analitički detaljan prikaz podataka o realizovanoj transakciji.

Vlasništvo nad kupljenim dematerijalizovanim hartijama od vrijednosti stiče se danom saldiranja u skladu s pravilima CKDD tj. drugi radni dan od dana transakcije (T+2).

Podaci o Klijentu, o stanju i prometu na njegovim računima, poslovima koje za njega obavlja Banka, kao i drugi podaci koje Banka sazna u obavljanju poslova za Klijenta, smatraju se tajnim i kao takvi tretiraju kod Banke. Dostupnost trećih osoba tim podacima moguća je samo u slučajevima propisanim zakonom.

Banka je obavezna posvetiti posebnu pažnju sprečavanju koflikta interesa prilikom obavljanja aktivnosti u vezi investicionih analiza i savjetovanja, sopstvenog trgovanja, upravljanja portfolijom hartija od vrijednosti i svih drugih poslova sa hartijama  od vrijednosti uključujući i poslove izdavanja i prodaje hartija od vrijednosti.

ZAVRŠNE ODREDBE

Banka je član Montenegroberze AD Podgorica i Centralne Depozitarne Agencije AD Podgorica i obavlja svoje usluge u skladu s propisima i zakonima Crne Gore, pravilima Centralne Depozitarne Agencije AD, Montenegroberze AD i sopstvenim Pravilima poslovanja Službe brokersko-dilerskih poslova, a podložno je i nadzoru i kontroli Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore u skladu s Zakonom.

Opšti uslovi poslovanja i tarife usluga izloženi su u poslovnim prostorijama Banke, te kao takvi su dostupni svim Klijentima na uvid.

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes