Depoziti

Banka za oročena deponovana sredstva pravnih lica obračunava, pripisuje i/ili isplaćuje kamate, u zavisnosti od vrijednosti depozita i njegove ročnosti, pod sljedećim uslovima:

Vrijednost depozita:

500 – 10.000 EUR

10.001 – 50.000 EUR

Ročnost (mjeseci)

Kamatna stopa

Kamatna stopa

od 3 do 6 mjeseci

0,80%

0,50%

od 7 do 12 mjeseci

1,50%

1,20%

od 13 do 24 mjeseci

1,70%

1,50%

preko 24 mjeseca

2,50%

2,20%

 

Banka je članica fonda za zaštitu depozita.

FOND ZA ZAŠTITU DEPOZITAhttp://www.fzdcg.org/