Banka odobrava namjenske i nenamjenske kredite notarima, advokatima i advokatskim kancelarijama pod sledećim uslovima:

 

OPCIJA**STANDARD*PREMIJUM
Nominalna kamatna  stopa9,00% do 12,00%
Ročnostdo 120 mjeseci
Grace perioddo 12 mjeseci
Način otplateU skladu sa ugovorom
Sredstva obezbjeđenjahipoteka, zaloga, jemstva, ostalo
Jednokratna naknada1,20% do 2,00%0,50% 1,00%
Prijevremena otplata3,00%2,50%
NapomenaPo pravilu, za nenamjesnki gotovinski kredit, kamatna stopa je maksimalna u okviru opcije koju zajmotražilac zadovoljava.
Uslovi:
Za namjensko korišćenje sredstava, klijent je obavezan dostaviti fakturu opreme koju kupuje, a banka je obavezna ispratiti namjensko korišćenje sredstava;
Vrijednost hipoteke mora biti veća od iznosa traženog kredita;
Postoji mogućnost da za iznose do 10.000,00 EUR, banka zatraži žirante, jemce, garante kao obezbjeđenje po kreditu, ili da za klijente banke zavisno od procjene boniteta odobri kredit i bez žiranata;
Klijent je dužan dostaviti polisu osiguranja kolaterala od osnovnih rizika vinkuliranu u korist Banke, za period otplate kredita;
Dokaz o izvorima otplate kredita;

* Pravni subjekt sa kojim Universal Capital Bank ima uspostavljenu poslovnu saradnju

** Pravni subjekt sa kojim Universal Capital Bank još uvijek nema uspostavljenu poslovnu saradnju

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes