OPCIJA**STANDARD*PREMIJUM
Nominalna kamatna stopa7,00% do 9,00%6,00% do 7,00%
Ročnost**do 144 mjesecido 144 mjeseci
Grace perioddo 36 mjesecido 36 mjeseci
Način otplateU skladu sa ugovorom
Sredstva obezbjeđenjahipoteka, mjenice, jemstva, zaloga, cash collateral, ostalo
Jednokratna  naknada1,25% do 1,50%0,70% do 1,00%
Monitoring fee0,25%0,25%
Commitment fee1,25%1,25%
Prijevremena otplata3,00%2,50%
Napomena*Kamatna stopa sa benefitom od 0.50% diskonta u odnosu na standardnu ponudu Banke, po ugovoru sa EIB;
 Uslovi:
Period korišćenja sredstava iza kredita može biti najduže do 6 mjeseci;
Klijent ne smije biti predmet sudskog procesa u toku dobijanja kredita iz ove linije;
Uz standardnu klijent dostavlja i ostalu potrebnu dokumentaciju u vezi investicionog projekta, odnosno dokaze o dobijenoj saglasnosti ili odobrenjima nadležnih organa u vezi ispunjavanja tehničkih i drugih standarda investicionog projekta;
Klijent je dužan omogućiti banci uvid u realizaciju projekta;
Klijent je dužan dostaviti polisu osiguranja kolaterala od osnovnih rizika vinkuliranu u korist Banke, za period otplate kredita.
Monitoring fee je naknada koja se obračunava i naplaćuje  po odobrenim investicionim i kreditima iz sredstava od Evropske Investicione Banke. Zadužuje se godinu dana nakon datuma odobrenja kredita i predstavlja godišnju naknadu za kontrolu odobrenog plasmana.

Kreditna linija namijenjena finansiranju dugoročnih investicionih projekata.

* Pravni subjekt sa kojim Universal Capital Bank ima uspostavljenu poslovnu saradnju

** Pravni subjekt sa kojim Universal Capital Bank još uvijek nema uspostavljenu poslovnu saradnju

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes