Akreditiv predstavlja najsigurniji instrument plaćanja koji maksimalno štiti kako uvoznika/kupca. U zavisnosti od toga da li omogućavaju promptno ili odloženo plaćanje nudimo:

  • Akreditive po viđenju i
  • Akreditive sa odloženim plaćanjem.

Banka obračunava i naplaćuje sljedeće naknade za kreditno garantne i dokumentarne poslove:

OPCIJA**STANDARD*PREMIJUM
Ročnostdo 36 mjesecido 36 mjeseci
Periodična naknada za kreditno garantne poslove zemlji (osnovna)*0,50%0,40%
Jednokratna nakanda za izdavanje garancije1,00%0,80%
Ostale naknade za (ino) garancijeU skladu sa važećom Odlukom o naknadama Universal Capital Bank AD.
Naknada za akreditiveU skladu sa važećom Odlukom o naknadama Universal Capital Bank AD.
Sredstva  obezbjedjenjahipoteka, mjenica, zaloga, ostalo
Napomena* naplata naknada se vrši kvartalno, unaprijed, minimalni iznos naknade je 50,00 EUR-a za.

* Pravni subjekt sa kojim Universal Capital Bank ima uspostavljenu poslovnu saradnju

** Pravni subjekt sa kojim Universal Capital Bank još uvijek nema uspostavljenu poslovnu saradnju

Napomene:

Za sve garancije čiji rok važenja je do jednog kvartala, naplaćuje se jednokratna naknada za izdavanje garancije definisana ovom odlukom, čiji je minimalni iznos 50,00 EUR-a.

Za sve garancije čiji rok važenja je preko jednog kvartala, naplaćuje se jednokratna naknada, a na početku drugog i svakog narednog kvartala se naplaćuje periodična naknada za dokumentarne poslove u zemlji definisana ovom odlukom, čiji je minimalni iznos 50,00 EUR-a.

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes