Pravilnikom o načinu dnevnog koordiniranja izvršavanja poslova u Universal Capital Bank AD Podgorica regulisano je postupanje Universal Capital Bank AD Podgorica po podnijetim prigovorima klijenata.

Svaki klijent koji smatra da se Universal Capital Bank AD Podgorica ne pridržava obaveza iz zaključenog ugovora može podnijeti prigovor nadležnoj organizacionoj jedinici. Nadležnost za odlučivanje po prigovorima klijenata imaju izvršni direktori koji su dužni, u roku od 30 dana od dana prijema prigovora odgovoriti klijentu.

Start typing and press Enter to search

WordPress Themes