Regular Assembly of shareholders Universal Capital Bank AD Podgorica 31.05.2021.

Na osnovu člana 136.  Zakona o privrednim društvima (“Službeni list Crne Gore”, br. 065/20 od 03.07.2020) i Odluke Odbora direktora o sazivanju vanredne sjednice skupštine akcionara [...]