Platni promet u zemlji

Besprekorna likvidnost, veoma povoljne i konkurentne tarife, profesionalna i kvalitetna podrška su garant efikasnog, sigurnog, brzog i pouzdanog platnog prometa. Besplatnim otvaranjem računa kod Universal Capital Bank AD klijentima je omogućeno:

 • Otvaranje i vođenje računa u skladu sa pozitivnim pravnim aktima,
 • Izvršavanje naloga za plaćanje u veoma kratkom vremenskom roku,
 • Gotovinske uplate i isplate,
 • Obračunska plaćanja (kompenzacija, cesija, asignacija i dr.),
 • Izbor načina i vremena izvršenja naloga,
 • Podnošenje instrumenata obezbjeđenja na prinudnu naplatu,
 • Maksimalna  sigurnost i bezbjednost podataka,
 • Plaćanje se vrši do visine pokrića, uz mogućnost prekoračenja na osnovu ugovora sa bankom
 • Mogucnost elektronskog plaćanja 24 časa dnevno 7 dana u nedelji iz sjedišta firme ili od kuće,
 • Izvještavanje klijenata o promjenama na računima.

 

Neophodna dokumentacija za otvaranje računa

Uz  Zahtjev za otvaranje računa klijent je obavezan da priloži sledeću dokumentaciju:

 • Rješenje o upisu pravnog lica u Centralni registar privrednog suda  ili rješenje o upisu u registar nadležnog organa, ako je za njega registovanje propisano,
 • Obavještenje o razvrstavanju po djelatnostima organa nadležnog za poslove statistike(ukoliko posjeduje),
 • Akt o izvršenoj registraciji kod nadležnog poreskog organa(PIB/PDV),
 • OP obrazac (ovjeren potpis ovlašćenog lica kod nadležnog suda),
 • Karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga,
 • Kopija identifikacionh dokumenata ovlašćenih lica,
 • Obrazac PEL (obrazac za identifikaciju politički eksponiranog lica)
 • Ugovor o otvaranju i vođenju računa (zaključuje se u Banci nakon kompletiranja validne dokumentacije)