Revolving krediti

Revolving krediti su krediti sa višekratnim korišćenjem i otplatom shodno potrebama korisnika kredita.

 

Opcija

**Standard

*Premijum

Nominalna kamatna  stopa

10,00% do 12,00%

7,50% do 9,50%

Ročnost

do 12 mjeseci

do 12 mjeseci

Način otplate

U skladu sa ugovorom

Sredstva obezbjeđenja

hipoteka, mjenice, jemstva, zaloga, ostalo

Jednokratna   naknada

0,50% do 1,50%

0,20% do 1,00%

Commitment fee

1.25%

1.25%

Prijevremena otplata

2,50%

2,50%

Napomena

 

Posebni uslovi:

  • Povlačenje i vraćanje sredstava kod revolving kredita se utvrđuje ugovorom na način da:
    a) klijent može koristiti sredstva;
    b) slobodno određivanje visine i rokova isplate od strane klijenta.
    c) korisnik kredita dužan je najaviti povlačenje svake tranše (na memorandumu firme, podatak o visini sredstava koji želi povući i sl.) 24 sata ili 48 sati, za iznose veće od 100.000,00€ (uključujući i pomenuti iznos), prije povlačenja sredstava po zahtjevu.

 

* Pravni subjekt sa kojim Universal Capital Bank ima uspostavljenu poslovnu saradnju
** Pravni subjekt sa kojim Universal Capital Bank još uvijek nema uspostavljenu poslovnu saradnju