Krediti za refinansiranje obaveza

Banka odobrava poslovnim subjektima kredite za refinansiranje obaveza kod drugih banaka pod sljedećim uslovima:

 

Opcija

**Standard

*Premijum

Nominalna kamatna  stopa

9,10% do 12,00%

6,00% do 9,00%

Ročnost

do 120 mjeseci

do 120 mjeseci

Grace period

 do 12 mjeseci

do 12 mjeseci

Način otplate

U skladu sa ugovorom

U skladu sa ugovorom

Sredstva obezbjeđenja

hipoteka, mjenice, jemstva, zaloga, cash collateral, ostalo

Jednokratna   naknada

0,70% do 1,50%

0,50% do 1,00%

Commitment fee

1,25%

1,25%

Prijevremena otplata

3,00%

2,50%

Napomena

Posebni uslovi:

  • Klijent, osim standardne dokumentacije, podnosi i podatke i dokumentaciju o obavezama prema drugoj banci ili kreditnoj instituciji.
  • Klijent je dužan dostaviti polisu osiguranja kolaterala od osnovnih rizika vinkuliranu u korist Banke, za period otplate kredita.

* Pravni subjekt sa kojim Universal Capital Bank ima uspostavljenu poslovnu saradnju
** Pravni subjekt sa kojim Universal Capital Bank još uvijek nema uspostavljenu poslovnu saradnju