Krediti za razvoj turizma

Za kupovinu, dogradnja ili izgradnju novih, adaptacija, rekonstrukcija, opremanje turističkih, sportskih i ugostiteljskih kapaciteta kao i za kupovinu plovila, opreme i sl.

 

Opcija

**Standard

*Premijum

Nominalna kamatna  stopa

10,50% do 12,00%

7,80% do 10,00%

Ročnost

do 60 mjeseci

do 60 mjeseci

Grace period

 do 12 mjeseci

 do 12 mjeseci

Način otplate

U skladu sa ugovorom

Sredstva obezbjeđenja

hipoteka, mjenice, jemstva, zaloga

Jednokratna   naknada

0,50% do 2,00%

0,50% do 1,00%

Commitment fee

1,25%

1,25%

Prijevremena otplata

3,00%

2,50%

Napomena

 Moguće je višekratno korišćenje kreditnih sredstava.

 

 Isplata sredstava iz kredita se vrši na račun zajmotražioca.

 

 Posebni uslovi:

  • Podnošenje rješenja o registrovanoj turističkoj djelatnosti;
  • Klijent je dužan dostaviti polisu osiguranja kolaterala od osnovnih rizika vinkuliranu u korist Banke, za period otplate kredita.

* Pravni subjekt sa kojim Universal Capital Bank ima uspostavljenu poslovnu saradnju
** Pravni subjekt sa kojim Universal Capital Bank još uvijek nema uspostavljenu poslovnu saradnju