Krediti za kupovinu opreme i proširivanje proizvodnih kapaciteta

Krediti za finansiranje trajnih obrtnih sredstava.

 

Opcija

**Standard

*Premijum

Nominalna kamatna  stopa

9,10% do 12,00%

7,80% do 9,00%

Ročnost

do 60 mjeseci

do 60 mjeseci

Grace period

 do 12 mjeseci

 do 12 mjeseci

Način otplate

U skladu sa ugovorom

Sredstva obezbjeđenja

hipoteka, mjenice, jemstva, zaloga, ostalo

Jednokratna  naknada

0,70% do 1,50%

0,50% do 1,00%

Commitment fee

1,25%

1,25%

Prijevremena otplata

3,00%

2,50%

Napomena

 

  • Klijent je obavezan dostaviti fakturu opreme koju kupuje, a banka je obavezna ispratiti namjensko korišćenje sredstava.
  • Potrebno je da klijent dostavi analizu rentabilnosti za kupovinu željene opreme.
  • Klijent je dužan dostaviti polisu osiguranja kolaterala od osnovnih rizika vinkuliranu u korist Banke, za period otplate kredita.

 

* Pravni subjekt sa kojim Universal Capital Bank ima uspostavljenu poslovnu saradnju
** Pravni subjekt sa kojim Universal Capital Bank još uvijek nema uspostavljenu poslovnu saradnju