Krediti privatnim zdravstvenim ordinacijama/klinikama

Krediti namijenjeni privatnim stomatološkim ordinacijama i zdravstvenim ustanovama.

 

Opcija

**Standard

*Premijum

Nominalna kamatna  stopa

9,50% do 12,00%

7,50% do 9,20%

Ročnost

do 48 mjeseci

do 48 mjeseci

Grace period

 do 6 mjeseci

 do 6 mjeseci

Način otplate

U skladu sa ugovorom

Sredstva obezbjeđenja

hipoteka, mjenice, jemstva, zaloga, ostalo

Jednokratna   naknada

0,70% do 2,50%

0,50% do 1,00%

Commitment fee

1,25%

1,25%

Prijevremena otplata

3,00%

2,50%

Napomena

Posebni uslovi:

  • Osnovna djelatnost poslovnog subjekta je pružanje zdravstvenih usluga;
  • Namjena kredita – kupovina opreme i medicinskih sredstava;
  • Podnošenje, osim osnovne, i sljedeće dokumentacije uz

Zahtjev za odobravanje kredita:

  • rješenje o obavljanju zdrastvene  djelatnosti i produženje za tekuću godinu,
  • ovjerena kopija diplome o završenom medicinskom fakultetu,
  • ovjerena kopija o položenom stručnom ispitu (ministarstvo zdravlja)
  • licenca (izdata od ljekarske komore CG)
  • Klijent je dužan dostaviti polisu osiguranja kolaterala od osnovnih rizika vinkuliranu u korist Banke, za period otplate kredita.

* Pravni subjekt sa kojim Universal Capital Bank ima uspostavljenu poslovnu saradnju
** Pravni subjekt sa kojim Universal Capital Bank još uvijek nema uspostavljenu poslovnu saradnju