Krediti ostalim preduzetnicima

Banka odobrava preduzetnicima kredite za razvoj djelatnosti i za rješavanje potrebe za obrtnim sredstvima, po sledećim uslovima:

 

Opcija

**Standard

*Premijum

Nominalna kamatna  stopa

10,70% do 13,00%

8,90% do 10,50%

Ročnost – investicioni projekt

do 72 mjeseca

do 72 mjeseca

Grace period – investicioni projekt

do 12 mjeseci

do 12 mjeseci

Ročnost – obrtna sredstva

do 24 mjeseci

do 24 mjeseci

Grace period – obrtna sredstva

do 3 mjeseca

do 3 mjeseca

Način otplate

U skladu sa ugovorom

Sredstva obezbjeđenja

hipoteka, mjenica, zaloga opreme, žirant, sudužnik, jemstvo pravnog lica, ostalo

Jednokratna naknada

1,00% do 2,00%

0,50% 1,00%

Prijevremena otplata

3,00%

2,50%

Napomena

 Moguće je do 30% kredita da se isplati u gotovini.

 Namjena kredita:

  • kupovina mehanizacije i modernizacija postojeće opreme, adaptacija postojećeg ili izgradnja novog objekta, obrtna sredstva za obavljanje djelatnosti.

 Poseban uslovi:

  • Banka može da zatraži dodatne žirante, sudužnike, garancije poslovnih subjekata i drugo;
  • Obavezna identifikacija i procjena izvora otplate kredita i rentabilnosti investicije;
  • Kopije ugovora klijenta sa licima ili pravnim subjektima koji kupuju proizvod ili uslugu;
  • Klijent je dužan omogućiti banci uvid u realizaciju projekta;
  • Klijent je dužan dostaviti polisu osiguranja kolaterala od osnovnih rizika vinkuliranu u korist Banke, za period otplate kredita;
  • Dokument o registraciji obavljanja djelatnosti.

 

* Pravni subjekt sa kojim Universal Capital Bank ima uspostavljenu poslovnu saradnju

** Pravni subjekt sa kojim Universal Capital Bank još uvijek nema uspostavljenu poslovnu saradnju