Krediti notarima, advokatima i advokatskim kancelarijama

Banka odobrava namjenske i nenamjenske kredite notarima, advokatima i advokatskim kancelarijama pod sledećim uslovima:

 

Opcija

**Standard

*Premijum

Nominalna kamatna  stopa

9,00% do 12,00%

  8,50% do 9,80%

Ročnost

do 120 mjeseci

Grace period

do 12 mjeseci

Način otplate

U skladu sa ugovorom

Sredstva obezbjeđenja

hipoteka, zaloga, jemstva, ostalo

Jednokratna naknada

1,20% do 2,00%

0,50% 1,00%

Prijevremena otplata

3,00%

2,50%

Napomena

Po pravilu, za nenamjesnki gotovinski kredit, kamatna stopa je maksimalna u okviru opcije koju zajmotražilac zadovoljava.

 

Uslovi:

  • Za namjensko korišćenje sredstava, klijent je obavezan dostaviti fakturu opreme koju kupuje, a banka je obavezna ispratiti namjensko korišćenje sredstava;
  • Vrijednost hipoteke mora biti veća od iznosa traženog kredita;
  • Postoji mogućnost da za iznose do 10.000,00 EUR, banka zatraži žirante, jemce, garante kao obezbjeđenje po kreditu, ili da za klijente banke zavisno od procjene boniteta odobri kredit i bez žiranata;
  • Klijent je dužan dostaviti polisu osiguranja kolaterala od osnovnih rizika vinkuliranu u korist Banke, za period otplate kredita;
  • Dokaz o izvorima otplate kredita;

 

* Pravni subjekt sa kojim Universal Capital Bank ima uspostavljenu poslovnu saradnju

** Pravni subjekt sa kojim Universal Capital Bank još uvijek nema uspostavljenu poslovnu saradnju