Krediti iz kreditne linije EIB

Kreditna linija namijenjena  finansiranju dugoročnih investicionih projekata.

 

Opcija

**Standard

*Premijum

Nominalna kamatna stopa

7,00% do 9,00%

6,00% do 7,00%

Ročnost**

do 144 mjeseci

do 144 mjeseci

Grace period

do 36 mjeseci

do 36 mjeseci

Način otplate

U skladu sa ugovorom

Sredstva obezbjeđenja

hipoteka, mjenice, jemstva, zaloga, cash collateral, ostalo

Jednokratna  naknada

1,25% do 1,50%

0,70% do 1,00%

Monitoring fee

0,25%

0,25%

Commitment fee

1,25%

1,25%

Prijevremena otplata

3,00%

2,50%

Napomena

*Kamatna stopa sa benefitom od 0.50% diskonta u odnosu na standardnu ponudu Banke, po ugovoru sa EIB;

 

 Uslovi:

  • Period korišćenja sredstava iza kredita može biti najduže do 6 mjeseci;
  • Klijent ne smije biti predmet sudskog procesa u toku dobijanja kredita iz ove linije;
  • Uz standardnu klijent dostavlja i ostalu potrebnu dokumentaciju u vezi investicionog projekta, odnosno dokaze o dobijenoj saglasnosti ili odobrenjima nadležnih organa u vezi ispunjavanja tehničkih i drugih standarda investicionog projekta;
  • Klijent je dužan omogućiti banci uvid u realizaciju projekta;
  • Klijent je dužan dostaviti polisu osiguranja kolaterala od osnovnih rizika vinkuliranu u korist Banke, za period otplate kredita.

 

Monitoring fee je naknada koja se obračunava i naplaćuje  po odobrenim investicionim i kreditima iz sredstava od Evropske Investicione Banke. Zadužuje se godinu dana nakon datuma odobrenja kredita i predstavlja godišnju naknadu za kontrolu odobrenog plasmana.

* Pravni subjekt sa kojim Universal Capital Bank ima uspostavljenu poslovnu saradnju

** Pravni subjekt sa kojim Universal Capital Bank još uvijek nema uspostavljenu poslovnu saradnju