Aranžmanski krediti u saradnji sa Investiciono Razvojnim Fondom (IRF)

Banka odobrava dugoročne kredite pravnim licima u saradnji sa IRF. Uslove za ove kredite propisuje IRF.

Uslov koje banka propisuje za ove aranžmane jeste naknada za obradu kredita koja se kreće u rasponu od 0,20% do 2,00% od iznosa odobrenih kreditnih sredstava.
Naknada za prijevremeno djelimično ili potpuno zatvaranje duga iznosi 2,50%.

Plasmani koji se budu realizovali po kreditnim linijama sa IRF, će biti finansirani ili iz sopstvenih sredstava IRF-a ili iz sredstava Evropske Investicione Banke. U slučaju da se krediti finansiraju iz sredstava EIB-a, kamatna stopa će biti niža za 0,50% u odnosu na kamatnu stopu definisanu u ovom dokumentu.

Opšta pravila i uslovi proizvoda su dati na zvaničnoj web stranici IRF-a.