Preduzetnici – Krediti za razvoj turizma

Banka odobrava turističke kredite preduzetnicima pod sljedećim uslovima:

 

Opcija

**Standard

*Premijum

Nominalna kamatna  stopa

10,70 % do 13,00 %

8,90 % do10,50 %

Ročnost

do 60 mjeseci

do 60 mjeseci

Grace period

12 mjeseci

12 mjeseci

Način otplate

U skladu sa ugovorom

U skladu sa ugovorom

Sredstva obezbjeđenja

hipoteka

Jednokratna  naknada

1,00 % do 2,00 %

0,20 % do 1,00 %

Prijevremena otplata

3,00 %

2,50 %

Napomena

 Osnovna ponuda podrazumijeva prilaganje faktura za namjensko trošenje sredstava.

 Moguća opcija: Banka može do 30 % iznosa kredita isplatiti u gotovini.

 

 Uslovi:

  • Vrijednost hipoteke mora biti veća minimalno 2 puta u odnosu na visinu plasmana
  • Dokaz o izvorima otplate kredita
  • Postoji mogućnost da za iznose do 10.000,00 EUR banka zatraži žirante, jemce, garante kao obezbjeđenje po kreditu
  • Klijent je dužan omogućiti banci uvid u realizaciju projekta
  • Klijent je dužan dostaviti polisu osiguranja kolaterala od osnovih rizika vinkuliranu u korist Banke, za period otplate kredita

 Posebna dokumentacija:

 

  • Rješenje o registrovanom smještaju
  • Kategorizacija objekta

* Pravni subjekt sa kojim Universal Capital Bank ima uspostavljenu poslovnu saradnju

** Pravni subjekt sa kojim Universal Capital Bank još uvijek nema uspostavljenu poslovnu saradnju