Akreditivi

Akreditiv predstavlja najsigurniji instrument plaćanja koji maksimalno štiti kako uvoznika/kupca. U zavisnosti od toga da li omogućavaju promptno ili odloženo plaćanje nudimo:

  • Akreditive po viđenju i
  • Akreditive sa odloženim plaćanjem.

Banka obračunava i naplaćuje sljedeće naknade za kreditno garantne i dokumentarne poslove:

 

Opcija

**Standard

*Premijum

Ročnost

do 36 mjeseci

do 36 mjeseci

Periodična naknada za kreditno garantne poslove zemlji (osnovna)*

0,50%

0,40%

Jednokratna nakanda za izdavanje garancije

1,00%

0,80%

Ostale naknade za (ino) garancije

U skladu sa važećom Odlukom o naknadama First Financial Bank AD.

Naknada za akreditive

U skladu sa važećom Odlukom o naknadama First Financial Bank AD.

Sredstva  obezbjedjenja

hipoteka, mjenica, zaloga, ostalo

Napomena

* naplata naknada se vrši kvartalno, unaprijed, minimalni iznos naknade je 50,00 EUR-a za.

Napomene:

  • Za sve garancije čiji rok važenja je do jednog kvartala, naplaćuje se jednokratna naknada za izdavanje garancije definisana ovom odlukom, čiji je minimalni iznos 50,00 EUR-a.
  • Za sve garancije čiji rok važenja je preko jednog kvartala, naplaćuje se jednokratna naknada, a na početku drugog i svakog narednog kvartala se naplaćuje periodična naknada za dokumentarne poslove u zemlji definisana ovom odlukom, čiji je minimalni iznos 50,00 EUR-a.

* Pravni subjekt sa kojim Universal Capital Bank ima uspostavljenu poslovnu saradnju

** Pravni subjekt sa kojim Universal Capital Bank još uvijek nema uspostavljenu poslovnu saradnju