Brokersko poslovanje

 

Dana 26.10.2011 godine,  Komisija za hartije od vrijednosti izdaje dozvolu za rad za obavljanje poslova ovlašćenog učesnika na tržištu hartija od vrijednosti Odjeljenju za brokerske poslove Universal Capital Bank AD Podgorica.

Nedugo nakon toga 30.11.2011 sklapamo Ugovor o članstvu sa Montenegroberzom AD Podgorica i samim tim postajemo najmlađi učesnik na tržištu HOV u Crnoj Gori. Takođe 08.11.2011 godine postajemo član Centralne depozitarne agencije, čime smo stekli sve uslove za rad.

Dana 01.12.2011 godine zvanično je sa radom počelo Odjeljenje za brokerske poslove Universal Capital Bank AD Podgorica. Već u prvim mjesecima svog rada postigli smo odlične rezultate koji se ogledaju u velikom učešću u prometu na Montenegroberzi AD Podgorica.