Auto krediti – Namjenski

Krediti se odobravaju državljanima Crne Gore. Minimum punoljetstvo a maksimum 65 godina u momentu otplate poslednjeg anuiteta. Stalni radni odnos, zaposleni na A iB listi

 

Opcija

Auto Krediti

Iznos kredita

do 13,000 EUR

Nominalna kamatna  stopa

9.90%

Ročnost

do 60 mjeseci

Način isplate kredita

Prenosom sredstava na račun prodavca i osiguravajuće kuće prema priloženoj fakturi i polisi

Način otplate

U jednakim mjesečnim anuitetima

Sredstva obezbjeđenja

mjenica, administrativna zabrana,

Jednokratna  naknada

1.30% od odobrenog iznosa kredita

Napomena

 Poseban uslov:

  • Za iznose do 8,000 EUR – jedan kreditno sposoban žirant, založno pravo na vozilu koje je predmet kupovine + KASKO osiguranje
  • Za iznose od 8,000 EUR do 13,000 EUR – založno pravo na vozilu koje je predmet kupovine + KASKO osiguranje + dva žiranta ili sudužnika
  • Izjava korisnika o zabrani otuđenja viozila ovjerena od strane nadležnog organa

Banka zadržava pravo da odobri redovnim klijentima kredit bez žiranata, a da kllijentima bez prethodne komercijalne istorije zatraži jednog ili dva žiranta/sudužnika, osiguranje ili drugi vid dodatnog obezbjeđenja, sve u skladu sa procjenom boniteta kllijenta i poslodavca koji ga upošljava.

Reprezentativni primjer:

Ukupan iznos kredita

      10.000,00 €

Broj rata

               60

Iznos mjesečne obaveze (kamate)

 209.89€

I Administrativna naknada:

            

       1. naknada za obradu kredita 1.30% 

            130 €

       2. trošak RKB izvještaja

              3 €

       3. trošak kupovine jedne mjenice

              2 €

Nominalna godišnja kamatna stopa (Premijum)

      9.90%

*Efektivna kamatna stopa

      10.52%

Ukupan iznos otplate

12,594.75€

*Napomena:U ukupne troškove i ukupan dug kao i u obračun EKS nije uključen trošak premija polise osiguranja imovine, procjene vrijednosti nekretnine, pribavljanje lista nepokretnosti koji nije unaprijed poznat a biće uključen u konačan obračun.